Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

παραμονή Πρωτοχρονιάς 2023


 

 

 

Καλή Χρονιά

χαρούμενη,


 

 

                                                                        🌟Gnome🌟

 

 

 

 

 

 

 

να είναι ειρηνικό για όλον τον Κόσμο

το 2023
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

147 Δελφικά παραγγέλματα

 

1. ΕΠΟΥ ΘΕΩ

50. ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ

99. ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ

2. ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ

51. ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ

100. ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ

3. ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ

52. ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΕ

101. ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ

4. ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ

53. ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ

102. ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ

5. ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ

54. ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ

103. ΒΙΑΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ

6. ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ

55. ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ

104. ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ

7. ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ

56. ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ

105. ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ

8. ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ

57. ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ

106. ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

9. ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ

58. ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ

107. ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ

10. ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ

59. ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ

108. ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ

11. ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ

60. ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ

109. ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ

12. ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ

61. ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ

110. ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ

13. ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ

62. ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ

111. ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ

14. Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ. 

63. ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ

112. ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ

15. ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ

64. ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ

113. ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ

16. ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ

65. ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ

114. ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ

17. ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ

66. ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

115. ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ

18. ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ

67. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ

116. ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI

19. ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ

68. ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ

117. ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ

20. ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ

69. ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ

118. ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ

21. ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ

70. ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ

119. ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ

22. ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ

71. ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ 

120. ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ

23. ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ

72. ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ

121. ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ

24. ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ

73. ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ

122. ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ

25. ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ

74. ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ

123. ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ.

26. ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ

75. ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ

124. ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ

27. ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ

76. ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ

125. ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ

28. ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ

77. ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ

126. ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ’ ΕΥΚΛΕΙΑΣ

29. ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ

78. ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ

127. ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ

30. ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ

79. ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ

128. ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ

31. ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ

80. ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ

129. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ

32. ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ

81. ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ

130. ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ

33. ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ

82. ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ

131. ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΑΒΩΣ

34. ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ

83. ΑΔΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ

132. ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ

35. ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ

84. ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ

133. ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ

36. ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ

85. ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ

134. ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ

37. ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ

86. ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ

135. ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ

38. ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ

87. ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ

136. ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ

39. ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ

88. ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ

137. ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ

40. ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ

89. ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ

138. ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΥΜΩΣ

41. ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ

90. ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ

139. ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ

42. ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ

91. ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ

140. ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ

43. ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ

92. ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ

141. ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ

44. ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ

93. ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ

142. ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ

45. ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ

94. ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ

143. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ

46. ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ

95. ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ

144. ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ

47. ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ

96. ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ

145. ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

48. ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ

97. ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ

146. ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ

49. ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

98. ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ

147. ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ