Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
 
 Αλφαβητάριο  "ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ",
του Επαμεινώνδα Γεραντώνη, ΑΘΗΝΑΙ 1950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην Αρχαιότητα υπήρχε η δοξασία ότι στη Σελήνη κατοικούσαν νοήμονα όντα.

«Αληθής Ιστορία»

Καλός δε παρά Σεληνίταις νομίζεται, ήν που τις φαλακρός ή. Και μην και γένεια φύουσιν μικρόν υπέρ τα γόνατα. Και όνυχας εν τοις ποσίν ουκ έχουσιν, αλλά πάντες εισίν μονοδάκτυλοι. Και επειδάν ή πονώσιν ή γυμνάζωνται, γάλακτι παν το σώμα ιδρούσιν, ώστε και τυρούς απ’ αυτού πήγνυνται. Τους δε οφθαλμούς περιαιρετούς έχουσι και πολλοί τους σφετέρους απολέσαντες παρ’ άλλων χρησάμενοι ορώσιν. Τινές δε και πολλούς αποθέτους έχουσιν, οι πλούσιοι.
Κάτοπτρον δε μέγιστον κείται υπέρ φρέατος ου πάνυ βαθέος. Αν μεν ουν εις το φρέαρ καταβή τις, ακούει πάντων των εν τη γη λεγομένων, εάν δε εις το κάτοπτρον αποβλέψη, πάσας μεν πόλεις, πάντα δε έθνη ορά.
Τότε και τους οικείους εγώ εθεασάμην και πάσαν την πατρίδα, ει δε κακείνοι εμέ εώρων, ουκέτι έχω ειπείν. Όστις δε ταύτα μη πιστεύει ούτως έχειν, άν ποτε και αυτός εκείσε αφίκητα, είσεται ως αληθή λέγω.

Δημιουργική η φαντασία του σατιρικού συγγραφέα Λουκιανού [(περ. 120 μ.Χ), Σύρος (Μεσοποταμίας) γνώστης της Ελληνικής γλώσσας μα και της Αττικής διαλέκτου, διδάσκαλος της Ρητορικής].

.............................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου